3223 Varsity V. Segerstrom3623 JV V. Merrita Mesa3623 Varsity V. Merrita Mesa3923 JV V. Santiago3923 Varsity V. Santiago21323 JV V. Irvine21323 Varsity V. Irvine21623 JV V. Temecula Valley21623 Varsity V. Temecula Valley21723 JV V. Vista Murrieta21723 Varsity V. Vista Murrieta22223 JV V. Chapparel22223 Varsity V. Chapparel22723 JV V. Crean Lutheran22723 Varsity V. Crean Lutheran31423 JV V. Corona31423 Varsity V. Corona31623 JV V. Cenntenial31623 Varsity V. Cenntenial31823 JV V. El Dorardo31823 Varsity V. El Dorardo32523 JV V. University32523 Varsity V. University32823 JV V. King32823 Varsity V. King41123 JV V. Santiago41123 Varsity V. Santiago41323 JV V. Corona41323 Varsity V. Corona41523 JV V. Roosevelt41523 Varsity V. Roosevelt41823 JV V. Cenntenial41823 Varsity V. Cenntenial42023 JV V. King42023 Varsity V. King42523 JV V. Roosevelt42523 Varsity V. Roosevelt42723 Varsity V. RooseveltExtra JV PhotosJV Scrimmage 1/27/23Senior BannersSenior NightSeniorsSlide Show PhotosTeam Photos